logo, kancelaria adwokacka legionowo

oferta

Prawo gospodarcze Legionowo

PRAWO GOSPODARCZE

 • stałe doradztwo prawne przy bieżących sprawach przedsiębiorców
 • zakładanie i likwidacje spółek
 • przeprowadzanie procesów łączenia, podziału i przekształceń przedsiębiorstw
 • negocjacje i przygotowywanie umów pomiędzy wspólnikami
 • przygotowywanie i analizy umów handlowych
 • projektowanie i negocjowanie umów między stronami w zakresie każdego rodzaju działalności sprzedażowej i usługowej
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych i obsługa prawna organów spółek
 • audyty korporacyjne i wdrażanie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
 • analizy prawne typu due diligence
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych i statutów przedsiębiorstw
 • tworzenie fundacji i stowarzyszeń
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, jak również reprezentacja klientów w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych
Prawo karne w działalności gospodarczej

PRAWO KARNE GOSPODARCZE I SKARBOWE

 • reprezentacja przedsiębiorców i menedżerów w postępowaniach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w tym reprezentacja po stronie oskarżycieli posiłkowych, jak również obrona oskarżonych
 • prowadzenie spraw dotyczących przestępstw gospodarczych, w szczególności: przestępstw przeciwko spółkom i wierzycielom (m.in. niegospodarność, działanie na szkodę wierzycieli), oszustw finansowych, łapownictwa, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • opiniowanie decyzji biznesowych pod kątem ryzyka odpowiedzialności karnej
 • wsparcie w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
 • prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w celu ustalenia czy doszło do nieprawidłowości wewnątrz organizacji
 • sporządzanie audytów śledczych
Restrukturyzacje i upadłości legionowo

Restrukturyzacje i upadłości

 • wsparcie dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • przygotowanie dokumentów i analiz pod kątem otwarcia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego
 • kompleksowe doradztwo i reprezentacja w toku sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
 • doradztwo przy restrukturyzacji pozasądowej: restrukturyzacji finansowania, zatrudnienia, organizacyjnej, majątkowej czy korporacyjnej
 • obsługa postępowań upadłościowych, zarówno po stronie dłużnika, jak również wierzyciela
 • badanie stanu prawnego przedsiębiorców w celu ustalenie czy zaistniał stan niewypłacalności przedsiębiorstwa
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacja dłużników i wierzycieli w toku postępowania upadłościowego
 • obrona dłużnika przed wnioskiem wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 • prowadzenie spraw w przedmiocie orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • prowadzenie sprawy dotyczących upadłości konsumenckiej, w szczególności związanych z byłymi członkami organów spółek i byłych przedsiębiorców
Prawo pracy legionowo

PRAWO PRACY

 • bieżąca obsługa prawna pracodawców
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy
 • doradztwo prawne w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych
 • wsparcie w obszarze systemów wynagradzania i premiowania pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej regulaminów oraz procedur wewnętrznych i polityk (np. polityki antydyskryminacyjne czy korzystania z mienia służbowego)
 • reprezentacja po stronie pracodawców, jak również pracowników w sporach sądowych
 • przygotowywanie audytów prawno-pracowniczych
 • pomoc prawna przy zatrudnianiu cudzoziemców
 • wsparcie w sprawach dotyczących ZUS, w tym podczas kontroli ZUS
Nieruchomości i prawo budowlane legionowo

NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

 • przygotowywanie due diligence nieruchomości
 • kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym uzyskiwanie pozwoleń na budowę
 • sporządzanie i analiza umów najmu i dzierżawy
 • pełna obsługa prawna przy nabywaniu nieruchomości oraz finansowaniu obrotu nieruchomościami
 • reprezentacja klientów w sporach dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego
 • doradztwo prawne dla firm projektowych, generalnych wykonawców, podwykonawców, inwestorów i innych uczestników procesu budowlanego
Temida, windykacja należności legionowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • reprezentacja klientów na każdym etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego w celu odzyskania wierzytelności
 • pomoc w odzyskaniu środków pieniężnych poprzez skutecznie działania również przeciwko osobom, na rzecz których dłużnicy przenoszą majątek
 • wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń transakcji handlowych minimalizujących ryzyko braku zaspokojenia wierzycieli
Ochrona danych osobowych w legionowie, RODO legionowo

DANE OSOBOWE (RODO)

 • przeprowadzenie audytu w zakresie wymaganej dokumentacji oraz posiadanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
 • wdrożenie indywidualnego i kompleksowego systemu ochrony danych osobowych
 • szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej z aspektów praktycznych i codziennego stosowania RODO
 • pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych
 • kompleksowe doradztwo w trakcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
 • reprezentacja klienta przed właściwymi organami, w tym Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mężczyzna liczy pieniądze, Compliance i procedury AML

COMPLIANCE I PROCEDURY AML

 • wsparcie klientów przy wdrażaniu systemów compliance i programów zarządzania ryzykiem
 • przygotowywanie i opracowywanie procedur, szkolenia personelu oraz przekazywanie niezbędnych informacji kadrze zarządzającej w zakresie minimalizowania ryzyk wystąpienia naruszeń w przedsiębiorstwie oraz ograniczenia negatywnych skutków powstałych zdarzeń
 • opracowywanie i wdrażanie procedur AML w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • przygotowywanie audytów prawnych w zakresie procedur AML
 • identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych oraz przygotowywanie zgłoszenia i aktualizacji beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wdrażania i obowiązywania procedur AML

Zamówienia publiczne

 • obsługa prawna na każdym z etapów procesu udzielania zamówień publicznych
 • przygotowywanie analiz prawnych ofert w zakresie zgodności z wymaganiami zamawiającego
 • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i przystąpień do postępowań odwoławczych oraz reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • przygotowywanie skarg do Sądu Okręgowego oraz reprezentowanie Klientów przed Sądem Okręgowym
 • zapewnienie pełnego wsparcia prawnego na etapie wykonywania zamówień
 • sporządzanie opinii prawnych i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych

skorzystaj z naszej oferty

Działamy szybko, skutecznie i profesjonalnie.

+ 48 536 371 928

ul. Królowej Jadwigi 2 lok. 12
05-120 Legionowo

kancelaria@jablonscy-adwokaci.pl

Kancelaria adwokacka Legionowo
Jabłońska & Jabłoński