logo, kancelaria adwokacka legionowo

Wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Spis treści

Wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa to proces, który umożliwia organizacjom powrót na ścieżkę wzrostu poprzez optymalizację ich zobowiązań. W kontekście prawnym, restrukturyzacja jest regulowana przez ustawę – Prawo restrukturyzacyjne, która precyzuje, jakie wierzytelności mogą, a jakie nie mogą być objęte układem restrukturyzacyjnym. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla przedsiębiorców stojących w obliczu trudności finansowych, jak również dla wierzycieli, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy w tym procesie. W niniejszym artykule skupimy się na dogłębnej analizie wierzytelności wyłączonych z układu restrukturyzacyjnego, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Wierzytelności przed i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Wierzytelności powstałe przed otwarciem postępowania

Wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, są zasadniczo objęte układem restrukturyzacyjnym. Co to oznacza dla wierzyciela? Przede wszystkim, że jego możliwości dochodzenia roszczeń są ograniczone. Układ restrukturyzacyjny może obejmować:

  1. Wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
  2. Odsetki naliczone od dnia otwarcia postępowania.
  3. Wierzytelności warunkowe, jeśli warunek ziści się w trakcie realizacji układu, na przykład w przypadku gwarancji.
  4. Objęcie wierzytelności układem oznacza, że nie można ich dochodzić drogą egzekucyjną, a dłużnik nie ma możliwości ich dobrowolnej spłaty.
Wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania

Z kolei wierzytelności powstałe już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego powinny być regulowane przez dłużnika bieżąco. Niedopełnienie tych obowiązków przez dłużnika może skutkować umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, co z kolei otwiera drogę do wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec dłużnika.

Zgodnie z art. 326 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego: Sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni.

Wierzytelności absolutnie wyłączone z układu

Zacznijmy od podstaw – art. 151 ustawy Prawo restrukturyzacyjne precyzuje kategorie wierzytelności, które są z mocy prawa wyłączone z możliwości restrukturyzacji. Te absolutnie wyłączone wierzytelności to m.in.:

  • Wierzytelności alimentacyjne: Dotyczą one zobowiązań alimentacyjnych wobec najbliższych, takich jak dzieci czy małżonkowie oraz pokrywają szeroko rozumianą materialną opiekę nad osobami uprawnionymi.
  • Renty z tytułu odszkodowania: Obejmują odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, niezdolność do pracy, czy śmierć, wynikające z różnorodnych przyczyn, takich jak wypadki czy choroby zawodowe.
  • Ponadto, wyłączenia dotyczą również wierzytelności związanych z naruszeniem praw majątkowych i osobistych, wierzytelności wynikających z nabycia spadku po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego.

Wierzytelności Fakultatywne wyłączenia z układu

Kolejna kategoria to wierzytelności, które zasadniczo nie są objęte układem restrukturyzacyjnym, jednak mogą zostać do niego włączone za zgodą wierzyciela. Jest to ważne narzędzie negocjacyjne, które pozwala na elastyczne dopasowanie warunków układu do specyficznych okoliczności danej restrukturyzacji. Mowa tu o:

  • wierzytelnościach ze stosunku pracy oraz wierzytelnościach zabezpieczonych na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia.
Udostępnij ten post: