logo, kancelaria adwokacka legionowo

Tymczasowy nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Spis treści

Tymczasowy nadzorca sądowy procesie restrukturyzacyjnym nadzoruje działalność przedsiębiorstwa w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącym postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego, tak aby zapewnić, że proces ten przebiega zgodnie z prawem i w najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych stron.

Kim jest tymczasowy nadzorcza sądowy?

Tymczasowym nadzorcą sądowym może zostać osoba, która spełnia określone wymagania. W Polsce, zgodnie z ustawą o restrukturyzacji, tymczasowy nadzorca sądowy powinien spełniać następujące kryteria:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
 5. posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
 7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego ani w odniesieniu do tej osoby nie są ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1909);
 10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.
Tymczasowy nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Główne obowiązki tymczasowego nadzorcy sądowego obejmują:

 1. czynności kontrolne dotyczące działalności dłużnika,
 2. czynności kontrolne przedsiębiorstwa dłużnika,
 3. weryfikacja czy mienie dłużnika jest wystarczająco zabezpieczone przed zniszczeniem,
 4. składanie sprawozdań z czynności za każdy miesiąc, w którym pełnił swoją funkcję.

Po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego, dłużnik dysponuje swoim majątkiem wykonując czynności zwykłego zarządu, a w celu wykonania czynności przekraczających zwykły zarząd musi uzyskać zgodę tymczasowego nadzorcy sądowego.

Udostępnij ten post: