logo, kancelaria adwokacka legionowo

Syndyk a Doradca Restrukturyzacyjny: Kluczowe Różnice

Spis treści

Kiedy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, często konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalistów z zakresu restrukturyzacji, a niekiedy również upadłości. Niekiedy natomiast stosując błędne uproszczenie zrównuje się osobę doradcy restrukturyzacyjnego z osobą syndyka.

Doradca restrukturyzacyjny

W dzisiejszym zawiłym świecie biznesu, doradca restrukturyzacyjny to specjalista, którzy często pomaga firmie w kryzysie. Jego rola w procesie restrukturyzacji jest jedną z najważniejszych. Może on wykonywać również funkcje pozasądowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych przede wszystkim jako nadzorca układu, nadzorca sądowy czy zarządca masy sanacyjnej.

Syndyk

Syndyk pełni swoją funkcję w ramach postępowania upadłościowego. Pomimo, że doradca restrukturyzacyjny kojarzy się raczej z procedurą restrukturyzacyjną, a syndyk z procedurą upadłościową, to powiedzieć należy, że każdy syndyk jest doradcą restrukturyzacyjnym (posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego), ale już nie każdy doradca restrukturyzacyjny jest syndykiem i choć może, to nie musi wykonywać funkcji syndyka masy upadłości. Sam doradca restrukturyzacyjny w ramach postępowań restrukturyzacyjnych może pełnić rolę wyłącznie profesjonalnego doradcy do spraw restrukturyzacji oraz udzielać profesjonalnego wsparcia klientowi w tym zakresie, ale może również wykonywać niezależnie lub dodatkowo wyżej wskazane funkcje pozasądowego organu postępowań restrukturyzacyjnych.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym dokładnie różni się syndyk od doradcy restrukturyzacyjnego? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj różnicę.

Kim jest Syndyk?

Syndyk jest osobą powołaną do zarządzania majątkiem osoby fizycznej lub prawnej w trakcie postępowania upadłościowego. Jego głównym zadaniem jest ochrona interesów wierzycieli i zarządzanie majątkiem dłużnika. Syndyk ma obowiązek dokładnego zbadania sprawy oraz rozliczenia dłużnika z wierzycielami. Rola syndyka jest kluczowa w przypadku upadłości, gdyż odpowiada on m.in. za sprawiedliwe rozdzielenie aktywów pomiędzy wierzycieli.

Zadania Syndyka

Syndyk w Polsce jest obarczony szeregiem obowiązków, które musi wykonać, by efektywnie zarządzać procesem upadłości. Do jego głównych zadań należą:

 • Administrowanie majątkiem upadłego.
 • Tworzenie inwentarza aktywów wchodzących w skład masy upadłościowej.
 • Likwidacja aktywów dłużnika w celu generowania środków na pokrycie długów.
 • Rejestrowanie roszczeń wierzycieli.
 • Weryfikacja roszczeń zgłaszanych przez wierzycieli.
 • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia.
 • Monitorowanie postępu w procesie restrukturyzacji lub upadłości.
 • Składanie sprawozdań do sądu i wierzycieli.
 • Realizowanie innych działań niezbędnych do ochrony praw wierzycieli.

 

Kwalifikacje i Umiejętności Syndyka

Aby zostać syndykiem, kandydat musi spełniać następujące kryteria:

 • Być obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państw EFTA.
 • Posiadać biegłą znajomość języka polskiego, umożliwiającą efektywne wykonywanie zadań syndyka.
 • Dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych, doskonałą reputacją oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
 • Mieć wykształcenie magisterskie lub równoważne, uzyskane w kraju lub za granicą.
 • Nie być skazanym za przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowe.
 • Nie być zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym jako dłużnik niewypłacalny.
 • Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed aplikacją o licencję.
 • Zdać egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego z wynikiem pozytywnym.
 • Nie być podejrzanym ani oskarżonym o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Rola syndyka w polskim systemie prawnym jest zatem kluczowa nie tylko dla wierzycieli, ale i dla zachowania stabilności rynku finansowego, zapewniając sprawiedliwe i efektywne postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Procedura upadłościowa

Procedura upadłościowa to proces, w którym syndyk sprawuje kontrolę nad majątkiem dłużnika w celu zaspokojenia wierzycieli.  Podczas swoich działań syndyk likwiduje majątek dłużnika celem jego sprawiedliwego udziału pomiędzy wierzycieli.

Kluczowe różnice pomiędzy syndykiem a doradcą restrukturyzacyjnym

Kim jest Doradca Restrukturyzacyjny?

Z kolei doradca restrukturyzacyjny to specjalista, który pomaga firmom w trudnej sytuacji finansowej znaleźć taką strategie, która pozwoli uniknąć upadłości. Doradcy restrukturyzacyjni często są zaangażowani, gdy firma napotyka na problemy finansowe, ale jeszcze nie jest w stanie upadłości. Jego zadaniem jest opracowanie i wsparcie przy wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego, mającego na celu przywrócenie płynności finansowej oraz ochronę interesów zarówno firmy, jak i wierzycieli. Doradca restrukturyzacyjny analizuje bieżącą sytuację firmy, identyfikuje jej problemy i proponuje odpowiednie rozwiązania.

Uprawnienia:

W Polsce profesja doradcy restrukturyzacyjnego jest regulowana prawnie. Osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu muszą uzyskać odpowiednią licencję, którą wydaje Minister Sprawiedliwości.

Egzamin zawodowy:

Zasadniczym elementem procesu licencyjnego jest zdanie specjalistycznego egzaminu. Egzamin ten ocenia znajomość kandydata w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz pokrewnych dziedzin.

Harmonogram i organizacja egzaminu:

Egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego organizowany jest co najmniej dwa razy w roku, co umożliwia kandydatom elastyczne planowanie i przygotowanie. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Ministra Sprawiedliwości, a jej skład i funkcjonowanie są określone przepisami prawa.

Wymagania wobec kandydatów:

Osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego powinna:

 • być obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii,
 • posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym wykonywanie obowiązków zawodowych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać wykształcenie wyższe na poziomie magistra lub równorzędne, uzyskane w jednym z wymienionych państw,
 • cieszyć się nieskazitelną opinią,
 • mieć minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa lub jego częścią, zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję,
 • nie być skazanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie być podejrzanym ani oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie być zarejestrowanym jako dłużnik niewypłacalny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Proces uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego w Polsce jest złożony i wymaga spełnienia wielu warunków, ale daje możliwość pełnienia ważnej roli w zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Szukasz profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego? Kliknij tutaj.

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny jest kluczowym narzędziem, które doradca restrukturyzacyjny opracowuje dla klienta. Opiera się on na szczegółowej analizie finansowej, strategii biznesowej i sytuacji rynkowej firmy. Plan ten zawiera konkretne działania mające na celu poprawę kondycji finansowej, restrukturyzację zadłużenia, optymalizację kosztów i inne istotne zmiany mające na celu przywrócenie rentowności.

Współpraca z wierzycielami

Doradca restrukturyzacyjny pełni także rolę mediatora między firmą jako dłużnikiem a wierzycielami. Jego celem jest osiągnięcie porozumienia w celu restrukturyzacji długu, tak aby zarówno interesy firmy, jak i wierzycieli zostały uwzględnione. Doradca restrukturyzacyjny negocjuje warunki spłaty z wierzycielami i reprezentuje interesy firmy w trakcie negocjacji.

Różnice między syndykiem a doradcą restrukturyzacyjnym

Różnice między syndykiem a doradcą restrukturyzacyjnym

Prawne uprawnienia

Syndyk posiada szerokie uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczących postępowania upadłościowego. Może zarządzać majątkiem dłużnika, prowadzić działania likwidacyjne oraz podejmować decyzje mające wpływ na wierzycieli. Syndyk działa wyłącznie na podstawie ustawy, natomiast doradca restrukturyzacyjny może wykonywać swoje funkcje zarówno na podstawie ustawy, jak również dodatkowo na podstawie umowy (w postępowaniu o zatwierdzenie układu).

Zadania i obowiązki

Zadania syndyka koncentrują się głównie na zarządzaniu majątkiem dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego. Syndyk działa zgodnie z ustalonymi procedurami i ma obowiązek sporządzania sprawozdań oraz rozliczania dłużnika z wierzycielami. Natomiast doradca restrukturyzacyjny skupia się na analizie sytuacji firmy, opracowaniu planu restrukturyzacyjnego oraz współpracy z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego spłaty długu.

Procedury

Syndyk działa w ramach postępowania upadłościowego. Procedura ta ma na celu zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika. Natomiast doradca restrukturyzacyjny działa m.in. w oparciu o indywidualnie opracowany plan restrukturyzacji, który uwzględnia specyfikę sytuacji firmy i ma na celu przywrócenie jej płynności finansowej.

Udostępnij ten post: