logo, kancelaria adwokacka legionowo

Przestępstwo wyłudzenia kredytu

Spis treści

Wprowadzenie do problemu wyłudzenia kredytowego

Wyłudzenie kredytowe jest zjawiskiem, które w Polsce nabiera coraz większych rozmiarów.

 Przestępstwo to może przybierać różne formy i dotykać zarówno indywidualnych konsumentów, jak i duże instytucje finansowe, wyłudzenie kredytowe może wydawać się odległe, ale jest bliższe, niż nam się wydaje. Jego konsekwencje są poważne zarówno dla ofiar, jak i sprawców. Przyjrzyjmy się więc dokładnie, czym jest wyłudzenie kredytowe, jakie są jego rodzaje, konsekwencje prawne oraz co zrobić w przypadku stania się ofiarą takiego przestępstwa.

Definicja i podstawy prawne wyłudzenia kredytowego

Wyłudzenie kredytowe definiowane jest jako uzyskanie kredytu, pożyczki lub innych świadczeń finansowych na podstawie fałszywych, podrobionych lub nierzetelnych dokumentów. Odpowiedzialność za to przestępstwo reguluje art. 297 Kodeksu karnego, który szczegółowo opisuje różne scenariusze, w jakich może dojść do wyłudzenia.

Przestępstwo wyłudzenia kredytu

Art. 297 KK – Kluczowe aspekty

§ 1: Kara pozbawienia wolności za przedstawienie fałszywych dokumentów w celu uzyskania wsparcia finansowego.
§ 2: Odpowiedzialność za niepoinformowanie o zmianie sytuacji mogącej wpłynąć na warunki wsparcia finansowego.
Wyjątek: Nie podlega karze ten, kto dobrowolnie zapobiegnie wykorzystaniu wsparcia finansowego w nieprawidłowy sposób.

Różnice między wyłudzeniem kredytu a oszustwem, stypizowanym w art. 286 k.k.

Choć wyłudzenie kredytu jest często kojarzone z oszustwem z art. 286 k.k., różni się od niego zasadniczo. Oszustwo wymaga wystąpienia szkody majątkowej, podczas gdy w przypadku wyłudzenia kredytu, kluczowe jest sam akt przedłożenia nierzetelnych dokumentów, niezależnie od tego, czy doszło do rzeczywistego przekazania środków finansowych. Oszustwo kredytowe należy do przestępstw formalnych z tzw. abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo.

Charakterystyka kredytu bankowego

Kredyt bankowy, uregulowany w Prawie bankowym, jest umową, w ramach której bank udostępnia środki finansowe kredytobiorcy pod określone cele. Spłata kredytu, wraz z odsetkami, jest zobowiązaniem kredytobiorcy, a jego zdolność kredytowa jest oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów. W tym kontekście, przedłożenie fałszywych danych stanowi podstawę do odpowiedzialności karnej za wyłudzenie kredytu.

Rodzaje wyłudzeń kredytowych

  1. Oszustwa przy uzyskiwaniu kredytu
  2. Fałszowanie dokumentów: najczęściej spotykane, obejmuje podrobienie zaświadczeń o dochodach, fałszywe oświadczenia majątkowe.
  3. Przedstawienie nierzetelnych informacji: dotyczy sytuacji, gdy informacje są częściowo prawdziwe, ale zatajone lub przeinaczone.

Wyłudzenie w toku spłaty kredytu

Zaniechanie informowania o zmianie sytuacji finansowej: Na przykład niezgłaszanie utraty pracy, co wpływa na zdolność kredytową.

Konsekwencje prawne wyłudzenia kredytowego

Osoby dopuszczające się oszustwa kredytowego mogą zostać skazane na kary pozbawienia wolności, które w zależności od skali przestępstwa, mogą wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat więzienia.

Jak ochronić się przed wyłudzeniem kredytowym?

Weryfikacja dokumentów: Należy dokładnie sprawdzać wszystkie dokumenty przed ich złożeniem.

Zgłaszanie podejrzanych sytuacji: W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów, warto zgłosić to odpowiednim organom.

Co robić, gdy staniesz się ofiarą wyłudzenia kredytowego?

Jeśli padłeś ofiarą wyłudzenia kredytowego, niezbędne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom ścigania oraz instytucji finansowej, w której wyłudzono kredyt. Drugim krokiem, który zalecamy jest kontakt z adwokatem, jeśli padłeś ofiarą wyłudzenia kredytowego – skontaktuj się z nami, a zweryfikujemy w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Przypominamy również o możliwości zastrzeżenia swojego numeru PESEL.

Od 1 czerwca 2024 roku, instytucje finansowe, takie jak banki, będą zobowiązane do sprawdzania czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony podczas procesu zawierania umów, np. kredytowych czy pożyczkowych.

Możliwość zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia numeru PESEL jest dostępna już teraz, jednakże działania prawne w przypadku nadużyć będą podejmowane od 1 czerwca 2024 roku.

Warto pamiętać, że zastrzeżenie numeru PESEL nie ogranicza możliwości korzystania z usług medycznych, realizacji recept czy załatwiania spraw urzędowych.

Udostępnij ten post: