logo, kancelaria adwokacka legionowo

Osoba tymczasowo aresztowana, kiedy areszt tymczasowy?

Spis treści

Osoba tymczasowo aresztowana, kiedy areszt tymczasowy?

Areszt tymczasowy, będący jednym z najbardziej dyskutowanych tematów w ramach prawa karnego, stanowi kluczowy element systemu środków zapobiegawczych. Areszt tymczasowy jest jednym z najbardziej restrykcyjnych środków zapobiegawczych, stosowanych w polskim procesie karnym. Jego zastosowanie powinno być rozważane z najwyższą ostrożnością, ze względu na znaczący wpływ na życie i wolność osoby zatrzymanej.

Co to jest areszt tymczasowy?

Areszt tymczasowy to specyficzna forma pozbawienia wolności, zarezerwowana dla osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, w okresie trwania postępowania karnego. Jest to środek ostateczny. Powinien być stosowany wyłącznie gdy inne, mniej restrykcyjne formy zapobiegania potencjalnie negatywnym działaniom podejrzanego (takie jak poręczenie majątkowe czy dozór policyjny), nie są wystarczające. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu karnego, zapobiegając ucieczce podejrzanego, zatarciu śladów przestępstwa, wpływaniu na świadków lub kontynuowaniu działalności przestępczej.

Osoba tymczasowo aresztowana, kiedy areszt tymczasowy

Podstawy Prawne Aresztu Tymczasowego

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, areszt tymczasowy może być stosowany tylko w ściśle określonych sytuacjach, gdy inne, mniej inwazyjne środki zapobiegawcze okazują się niewystarczające. Do najczęstszych przesłanek zastosowania aresztu tymczasowego należą:

 • Uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego: szczególnie gdy nie można ustalić jego tożsamości lub nie ma stałego miejsca pobytu.
 • Ryzyko nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań lub innych działań mających na celu utrudnienie postępowania karnego.
 • Zarzut popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego wysoką karą: przede wszystkim, gdy górna granica zagrożonej kary wynosi co najmniej 8 lat lub sąd pierwszej instancji skazał na karę nie niższą niż 3 lata.
 • Obawa przed popełnieniem kolejnego przestępstwa: szczególnie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu.

Okres Trwania Aresztu Tymczasowego

 1. Polskie prawo określa maksymalne ramy czasowe stosowania aresztu tymczasowego, które są ściśle związane z etapami postępowania karnego:

  ·         W postępowaniu przygotowawczym: nie dłużej niż 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do łącznie 12 miesięcy.

  ·         Po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji: całkowity okres nie powinien przekroczyć 2 lat, z możliwością dalszego przedłużenia przez sąd apelacyjny w uzasadnionych przypadkach.

  ·         Należy pamiętać, że każde postanowienie o zastosowaniu lub przedłużeniu aresztu tymczasowego podlega kontroli sądowej, a stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia.

Jakie kroki podjąć, gdy bliska osoba trafi do aresztu tymczasowego?

Pierwszym i kluczowym krokiem jest skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem, który przeanalizuje sprawę i pomoże w opracowaniu najlepszej strategii obrony. Ważne jest, aby obrońca miał możliwość jak najszybszego dostępu do akt sprawy, co umożliwi skuteczne działanie w interesie podejrzanego.

Kluczowe strategie obronne mogą obejmować np.:

Podważanie przesłanek zastosowania aresztu: przez wykazanie braku uzasadnionych obaw przed ucieczką, ukryciem się, czy wpływaniem na postępowanie.

Proponowanie alternatywnych środków zapobiegawczych: takich jak poręczenie majątkowe, dozór policyjny, czy zakaz opuszczania kraju.

Podkreślanie negatywnego wpływu aresztu na życie i zdrowie oskarżonego.

Wniosek o zwolnienie z aresztu

Jedną z możliwości jest złożenie wniosku o zwolnienie z aresztu tymczasowego, który musi być starannie uzasadniony i opierać się na przepisach prawa. Ważne jest, aby wykazać, że obawy, które doprowadziły do zastosowania aresztu, mogą być zaadresowane przez inne, mniej restrykcyjne środki.

Jeśli wniosek o zwolnienie z aresztu nie zostanie uwzględniony, kolejnym krokiem może być złożenie zażalenia.

Udostępnij ten post: