logo, kancelaria adwokacka legionowo

Jak założyć fundację rodzinną?

Spis treści

Jak założyć fundację rodzinną?

Fundacja rodzinna to wyjątkowa forma organizacji, która może przynosić wiele korzyści, zarówno dla fundatorów, jak i beneficjentów. W Polsce proces tworzenia fundacji rodzinnej wiąże się z szeregiem wymogów prawnych, które należy spełnić, aby móc cieszyć się wszystkimi jej zaletami. W tym artykule omówimy, jak można założyć fundację rodzinną, kto może zostać fundatorem, kto beneficjentem, jakie są zasady finansowania, a także jakie obowiązki i prawa wiążą się z funkcjonowaniem takiej fundacji.

Kilka słów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to wyjątkowa forma organizacyjna, umożliwiająca wyodrębnienie majątku prywatnego od firmowego, co gwarantuje jego efektywne zarządzanie i ochronę na przestrzeni lat. To prawnie zdefiniowana struktura, która funkcjonuje w interesie beneficjentów, w tym członków rodziny założyciela oraz innych osób, które zostały wyznaczone.

Założenie fundacji rodzinnej umożliwia zabezpieczenie majątku rodzinnego, zapewniając stabilność finansową przyszłym pokoleniom.

Jak założyć fundację rodzinną?

Proces zakładania fundacji rodzinnej

Założenie fundacji rodzinnej to proces, który rozpoczyna się od sporządzenia oświadczenia o ustanowieniu takiej fundacji. Można to uczynić przed notariuszem, dokonując tego w formie aktu założycielskiego lub za pomocą testamentu. Kolejnym etapem jest stworzenie statutu fundacji, który również musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut ten powinien szczegółowo określać reguły działania fundacji, jej cele oraz sposób zarządzania.

Po sformułowaniu i notarialnym poświadczeniu statutu fundator musi przekazać do fundacji majątek o wartości co najmniej 100 tysięcy złotych. Ten majątek stanie się podstawą działalności fundacji i zasobem, z którego będą finansowane jej cele.

Ostatnim krokiem w procesie zakładania fundacji rodzinnej jest zgłoszenie jej do odpowiedniego rejestru fundacji, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. To zgłoszenie jest konieczne do uzyskania przez fundację statusu osoby prawnej i formalnego rozpoczęcia jej działalności. Po zarejestrowaniu fundacja rodzinna jest gotowa do działania na rzecz wyznaczonych celów i beneficjentów.

Kto może założyć i kierować fundacją rodzinną?

Fundatorem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza możliwość swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację można założyć indywidualnie lub wspólnie z innymi fundatorami.

Zarząd fundacji to organ odpowiedzialny za bieżące zarządzanie jej działalnością. Skład zarządu oraz szczegółowe zasady jego działania określa statut fundacji. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące zarządzania majątkiem fundacji i jego alokacji zgodnie z celami statutowymi.

Beneficjenci fundacji rodzinnej

Beneficjentami fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe. Najczęściej są to członkowie rodziny fundatora, ale statut może przewidywać również wsparcie dla osób trzecich oraz organizacji działających na rzecz pożytku publicznego.

Beneficjenci mają prawo do korzystania z zasobów fundacji zgodnie z zasadami określonymi w statucie. Mogą oni również, zgodnie z decyzjami zgromadzenia beneficjentów, mieć wpływ na pewne decyzje zarządzające fundacją.

Założenie fundacji rodzinnej to skomplikowany proces, który wymaga nie tylko zrozumienia przepisów prawnych, ale także świadomego planowania i decyzji strategicznych. Dzięki właściwemu przygotowaniu i przestrzeganiu wymogów prawnych fundacja rodzinna może stać się trwałym elementem struktury majątkowej i prawnej rodziny, zapewniającym stabilność i wsparcie dla przyszłych pokoleń.

Jeżeli masz pytania dotyczące tego tematu, zachęcamy do kontaktu!

Udostępnij ten post: