logo, kancelaria adwokacka legionowo

Z SUKCESEM DORADZALIŚMY KLIENTOWI W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM

Nasza Kancelaria świadczyła usługi prawne dla Klienta z branży handlowej w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Klientowi zagrożonemu niewypłacalnością doradzaliśmy na każdym z etapów tego procesu. W ramach naszych zadań dokonaliśmy oceny optymalnego wyboru właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, jak również doradzaliśmy i reprezentowaliśmy Klienta w toku restrukturyzacji, w tym braliśmy udział przy sporządzaniu propozycji układowych czy w negocjacjach z wierzycielami.

 

W stosunku do Klienta toczyło się postępowanie o zatwierdzenie układu. Warto wskazać, że w toku tego postępowania, jeden z wierzycieli złożył wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, co z kolei mogło mieć negatywny wpływ na powodzenie całego procesu restrukturyzacji – Klient zostałby pozbawiony m.in. przysługującej mu ochrony przed egzekucją. W tym celu podjęliśmy odpowiednie kroki prawne w interesie naszego Klienta. Ostatecznie, Sąd przychylił się do naszej argumentacji oraz nie uwzględnił wniosku drugiej strony.

 

Z sukcesem również udało się zakończyć postępowanie restrukturyzacyjne. Układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu został przyjęty przez wierzycieli. Układ przewidywał m.in. rozłożenie zadłużenia na raty czy redukcję kwotową wysokości poszczególnych wierzytelności. Tak przyjęty układ został następnie zatwierdzony przez Sąd.

 

Tym samym nasz Klient może kontynuować swoją działalność gospodarczą. Klient jest obecnie na etapie wykonywania układu. Niewątpliwie podjęte działania restukturyzacyjne przyczynią się do poprawy jego sytuacji ekonomicznej oraz wpłyną na stabilność i rozwój przedsiębiorstwa Klienta.